Algemene voorwaarden | Voorwaarden

Algemene voorwaarden van YourHobbyMarket, gevestigd te Lewedorp

Versie geldig vanaf 01-01-2015

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YourHobbyMarket. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van YourHobbyMarket. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.
 • Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. YourHobbyMarket behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door YourHobbyMarket erkend.
 • YourHobbyMarket garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • YourHobbyMarket bestelt binnen 30 dagen volgens de regels van koop op afstand. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om een ​​andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand nadat hij zijn bestelling geplaatst heeft bericht en in dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Aan de leveringsplicht van YourHobbyMarket is, behoudens tegenbewijs, voldaan zodra het aanbod door YourHobbyMarket aan de consument is overhandigd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot bezorging.
 • Alle op de website genoemde leveringsdata zijn indicatief. Genoemde levertijden zijn dan ook niet juridisch bindend.


3. Prijzen

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn of indien de fabrikant tussentijds prijsbeleid voert.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Termijn Inzien / herroepingsrecht

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, op grond van de Wet op afstand (artikel 7:5 BW); de koper heeft het recht (een deel van) de goederen binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na deze periode de geleverde goederen niet heeft geretourneerd aan YourHobbyMarket, is de koop een feit.
  De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, dit binnen de termijn van 7 werkdagen na levering eerst schriftelijk aan YourHobbyMarket te melden. De klant dient te bewijzen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  Terugzending van goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat met de verzegeling intact zijn!
  Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. Als de goederen op enigerlei wijze zijn gebruikt of beschadigd, vervalt het recht op teruggave op grond van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is vermeld in de vorige zin, draagt ​​YourHobbyMarket er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het retourneren van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de koper.
 • Het recht op ontbinding, zoals beschreven in het vorige lid, heeft alleen betrekking op de goederen en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
 • - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft
 • · Goederen vervaardigd volgens specificaties van de consument, zoals maatwerk, of een duidelijk gepersonaliseerd karakter
 • · Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bijvoorbeeld vanwege hygiëne of die snel bederven of verouderen
 • · Computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • · De levering van kranten en tijdschriften.


5. Gegevens

 • Als u een bestelling plaatst bij YourHobbyMarket, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van YourHobbyMarket. YourHobbyMarket houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Zie ons privacybeleid.
 • YourHobbyMarket respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
 • YourHobbyMarket maakt soms gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om u van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

 • YourHobbyMarket staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantieregeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan claimen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • De klant is verplicht de goederen bij ontvangst onmiddellijk te inspecteren. Mochten de geleverde zaken verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan YourHobbyMarket) deze gebreken direct schriftelijk aan YourHobbyMarket te melden. Eventuele gebreken of gebrekkige zaken dienen direct na levering schriftelijk aan YourHobbyMarket te worden gemeld. Terugzending van Goederen moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat zijn, en alleen met toestemming van YourHobbyMarket. Ingebruikneming na constatering van gebreke, schade ontstaan ​​na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending vervallen.
 • Indien de klachten van de klant door YourHobbyMarket gegrond worden bevonden, zal YourHobbyMarket besluiten de goederen kosteloos te vervangen of de klant een schriftelijke regeling voor schadevergoeding te geven, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van YourHobbyMarket en daarmee het bedrag van de schadevergoeding wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van YourHobbyMarket voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • YourHobbyMarket is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 • Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de klant jegens YourHobbyMarket in gebreke is; B) de klant heeft geprobeerd de geleverde goederen zelf te repareren of te openen en/of laat zich door een derde laten repareren. C) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van YourHobbyMarket en/of instructies op de verpakking; D) geheel of gedeeltelijk gebrekkig waren het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen;


7. Aanbiedingen

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
 • Na aanvaarding van een aanbod door de koper, behoudt YourHobbyMarket zich het recht voor om het aanbod binnen 3 werkdagen te annuleren zonder ontvangst van een dergelijke aanvaarding.
 • Mondelinge afspraken van YourHobbyMarket zijn pas geldig nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • YourHobbyMarket kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant had kunnen begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving is.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk.


8. Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen YourHobbyMarket en een klant wordt een feit nadat de bestelling door YourHobbyMarket is bevestigd.
 • YourHobbyMarket behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen, etc. .; bijv. gegevens over gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, labels etc. op de website van YourHobbyMarket gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

 • YourHobbyMarket is niet aansprakelijk indien en wanneer zij door overmacht niet kan worden nagekomen.
 • Onder overmacht wordt verstaan ​​elke vreemde oorzaak, en elke omstandigheid, die redelijkerwijs niet voor haar rekening kan komen. Vertraging bij of storing door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in technologie van derden, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of YourHobbyMarket of zowel van fabrikanten als van particulieren gelden uitdrukkelijk ziekte, gebreken in toestel of verzending uitdrukkelijk als overmacht.
 • YourHobbyMarket behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zo gedetailleerd mogelijk wordt gewijzigd. YourHobbyMarket is in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien YourHobbyMarket ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de koper verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet indien het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

 • YourHobbyMarket is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere eigendommen ontstaan ​​door oneigenlijk gebruik van de producten. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Bewaring

 • YourHobbyMarket blijft eigenaar van de aan de klant verkochte en geleverde goederen zolang de aanspraken van de koper op YourHobbyMarket uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet zijn voldaan totdat de klant heeft gepresteerd of nog zal worden gepresteerd onder deze of soortgelijke overeenkomsten. en totdat de vorderingen van de klant YourHobbyMarket wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verplichtingen nog niet zijn voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • De door YourHobbyMarket geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De klant is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan YourHobbyMarket of een door YourHobbyMarket aangestelde derde om in alle gevallen waar YourHobbyMarket haar eigendommen uit te oefenen, al die terreinen en locaties waar haar eigendommen zich dan bevinden en daar zaken mee te doen, mee te nemen.
 • Indien derden beslag leggen op de rechten of rechten om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vestigen of uit te oefenen, is de koper verplicht YourHobbyMarket zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan YourHobbyMarket.


13. Toepasselijk recht / jurisdictie

 • Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen YourHobbyMarket en klant, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lewedorp kennis, tenzij YourHobbyMarket daar de voorkeur geeft aan het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper, en met uitzondering van die geschillen die onder de bevoegdheid van een magistraat vallen.